Dr. Ing. Jiří Bedrlík
IT solution consultant
Abbott Diagnostics ČR
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
Katedra teorie programování
Masarykova univerzita
Mgr. Michal Čech
Ředitel divize laboratorní diagnostiky
Siemens Healthcare, s.r.o.
Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
SEKK spol. s r.o., Pardubice
Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Ústav mikrobiologie
Biomedicínské centrum
LF UK Plzeň
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Přednosta Pracoviště laboratorních metod, IKEM Praha
PhDr. Jiří Kaplický
Manager
Management Consulting
Governance & Cyber Security
KPMG Česká republika s.r.o.
Ing. Petr Kopecký
Roche s r. o.
Diagnostics Division
Vedoucí skupiny Workflow&IT
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
vedoucí Centra imunologie a mikrobiologie a vedoucí Oddělení laboratorní imunologie
Zdravotní ústav Ústí nad Labem
Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ing. Lukáš Palivec, PhD.
Automatizace klinických laboratoří, Beckman Coulter
MUDr. Renata Procházková, Ph.D.
Přednostka Centra laboratorní medicíny, primářka transfúzního oddělení
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologi
LF UK Plzeň
Ing. Petr Raška
Vedoucí odboru informatiky, IKEM
Doc. Mgr. Luděk Slavík, PhD.
zástupce přednosty pro laboratorní diagnostiku
Hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Kamil Slepička
Vedoucí servisního oddělení
DiaSorin Czech s.r.o.
Mgr. Radek Sluka, Ph.D.
Sales Executive Abbott Laboratories, s.r.o.
Prim. MUDr. Petr Smejkal
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Ing. Lubomír Stříž
Výkonný ředitel CZEDMA
Ing. Petr Šmídl, CSc.
Předseda CZEDMA
RNDr. Jana Šmídová
product support manager CZ/SK
Sysmex CZ s.r.o.
RNDr. Jan Trbušek, Ph.D.
Biomedica ČS s.r.o.
RNDr. Zdeněk Veškrna
primář OKB
Nemocnice Znojmo