Vážené kolegyně, vážení kolegové,

laboratorní medicína jako symbióza laboratorní a klinické práce prošla za téměř 70 let moderní existence řadou přelomových období. Padesátá léta 20. století byla obdobím zakládání klinických laboratoří a hledáním nových cest diagnostiky, šedesátá a sedmdesátá dobou nástupu moderní analytické techniky, osmdesátá a devadesátá léta byla charakterizována instalováním výkonných automatických analyzátorů, rozmachem imunochemických metod a výpočetní techniky a snahou o užší spolupráci laboratorních oborů v rámci konsolidace. Posledních dvacet let do současnosti 21. století je obdobím neustálého zlepšování přístrojové techniky, širšího využívání informačních technologií a rutinních aplikací molekulárně biologických metod. Posledních 20 let je ale také obdobím, kdy vznikají velké „průmyslové“ laboratoře s vysokým podílem automatizace a robotizace, s velkým výkonem a širokou oblastí působení, obvykle bez přímé vazby na lůžková zařízení. Automatizace je ale samozřejmou potřebou nemocničních laboratoří a vstupuje i do menších laboratoří. Automatizace nesmí být cílem, musí se stát prostředkem pro zlepšení péče o pacienty. Automatizace komplementu musí představovat zvládnutý proces, na jehož počátku je vize lepší péče, než jakou jsme poskytovali bez využití automatických linek. Automatizované linky také umožňují propojování technologií, které se mohou typicky používat v různých laboratorních oborech. Nekončící cesta zlepšování se týká velkého počtu různých oblastí, protože automatizace má řadu aspektů: technický, medicínský, informační, sociální, finanční, organizační, společenský, vědecký a edukační. Nastalo období, kdy bychom měli o automatizaci hovořit ze všech těchto a možná i dalších úhlů pohledu. Konference NASKL je první příležitostí k takové diskusi, která by měla být meziborová. Doufám, že se přípravnému a vědeckému výboru konference podařilo připravit atraktivní program konference a že se nám podaří naplnit základní myšlenku konference – automatizace klinické laboratoře jako prostředek k lepší péči o pacienty.

Za organizační výbor konference
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Předběžný program

(bude průběžně aktualizován)

  • Leden 2018
    Spuštěny stránky, začátek on line registrace
  • 31. 3. 2018
    Deadline pro registraci zdarma a včasný poplatek

  • 24. 10.
    Ubytování, registrace

Předkongresové satelitní symposium CZEDMA (sál EVROPA)
Příspěvek k automatizaci laboratoří pohledem partnerů CZEDMA
Předsednictvo: L. Stříž, A. Jabor
09:00 – 09:30Uvítací občerstvení s kávou
09:30 – 10:00Ing. Milan Blaha, Ph.D.: Změny v Národním zdravotnickém informačním systému a základy eHealth (30 minut)
10:00 – 10:25RNDr. Jan Trbušek, Ph.D.: Příspěvek společnosti Biomedica k automatizaci laboratoří
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
10:25 – 10:50Kamil Slepička: Příspěvek společnosti DiaSorin k automatizaci laboratoří
10:50 – 11:15RNDr. Jana Šmídová: Příspěvek společnosti Sysmex k automatizaci laboratoří
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
11:15 – 11:35MUDr. Renata Procházková: Laboratorní automatizace v transfúzní službě
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
11:35 – 11:50RNDr. Zdeněk Veškrna: Laboratorní automatizace - pohled z praxe
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
11:50 – 12:00Diskuse
12.00Oběd
13:00 - 13:20Slavnostní zahájení (sál EVROPA)
Uvítání (Antonín Jabor, vedoucí NASKL; Lubomír Stříž, předseda CZEDMA; Vladimír Palička, předseda Vědeckého výboru)
Tomáš Zima (rektor UK): Úvodní projev
13:25 -16:00Blok 1: Automatizace laboratoře jako výzva s globálními aspekty (155 minut)
Předsednictvo: Antonín Jabor, Jaroslav Racek, Pavel Dřevínek, Jaroslav Hrabák, Luděk Slavík, Vlastimil Král, Vladimír Palička, Lubomír Stříž
13:25 - 13:55Antonín Jabor: Má automatizace laboratoře nároky na změnu myšlení? (30 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
13:55 - 14:15Jaroslav Racek (801): Automatizace v klinické biochemii (20 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
14:15 - 14:35Jaroslav Hrabák (802): Automatizace v klinické mikrobiologii (20 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
14:35 - 14:55Luděk Slavík (818): Automatizace v klinické hematologii (20 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
14:55 - 15:15Radomír Pilný (odbornost 813): Automatizace v klinické imunologii (20 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
Anotace bloku 1: Automatizace jako přístup k řešení moderní laboratoře (core laboratoř - klady a zápory, koncepce core laboratoře a vazby na další specializovaná pracoviště, konsolidace a mezioborová spolupráce, vliv zřízení automatizované core laboratoře na péči o pacienta, sociální důsledky automatizace
15:15 - 15:40Přestávka na kávu (25 minut)
15:40 - 16:00Panelová diskuse k bloku 1 (20 minut)
16:00 - 19:10Blok 2: Pohled dodavatelů na komplexní řešení core laboratoře vybavené linkou (190 minut)
Předsednictvo: Lubomír Stříž, Radek Sluka, Lukáš Palivec, Petr Kopecký, Michal Čech
16:00 - 16:10Lubomír Stříž: Nové legislativní prostředí pro spolupráci diagnostického průmyslu a poskytovatelů zdravotní péče (10 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
16:10 - 16:40Radek Sluka: Komplexní řešení nabízené firmou Abbott (30 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
16:40 - 17:10Lukáš Palivec: Komplexní řešení nabízené firmou Beckman Coulter (30 minut)
17:10 - 17:35Přestávka na kávu (25 minut)
17:35 - 18:05Petr Kopecký: Komplexní řešení nabízené firmou Roche (30 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
18:05 - 18:35Michal Čech: Komplexní řešení nabízené firmou Siemens Healthcare (30 minut)
Anotace bloku 2: Technické zabezpečení automatizované laboratoře (volba linky a její koncepce, možnosti připojení různých typů analyzátorů, možnost připojení analyzátorů třetích stran, možnosti koncepčního řešení preanalytického zpracování vzorků, možnosti koncepčního řešení postanalytické správy vzorků a biobanking, možnosti nasazení middleware a možnosti spolupráce mezi LIS a middleware, optimalizace procesů bezprostředně navazujících na core laboratoře a optimalizace procesů satelitních specializovaných úseků automatizované laboratoře, řešení skladového hospodářství a management reagencií)
18:35 - 19:10Panelová diskuse k bloku 2 (35 minut)
Moderuje Lubomír Stříž, účastníci: předsedající, řečníci.
20:00 - 23:00Večeře s diskusí účastníků

08:30 - 10:00Blok 3: Kvalita v automatizované laboratoři (90 minut)
Předsednictvo: Vladimír Palička, Bedřich Friedecký, Petr Šmídl, Petr Smejkal
08:30 - 08:55Vladimír Palička: Kvalita v době automatizace - pohled managementu (25 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
08:55 - 09:20Bedřich Friedecký: Akutní potřeba harmonizace koncepcí řízení kvality u výrobců a laboratorních profesionálů v nastávajícím období převratných změn v laboratorní medicíně (25 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
09:20 - 09:40Petr Šmídl: Evropské nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a jeho dopad oblast laboratorní diagnostiky (20 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
09:40 - 10:00Petr Smejkal: Kvalitní komplement v kvalitní nemocnici - pohled ze strany urgentní medicíny (20 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
10:00 - 10:20Panelová diskuze k bloku 3 (20 minut)
Anotace bloku 3: Zajištění kvality celkového procesu vyšetřování v automatizované laboratoři (IKK, vazba IKK a EHK), zpracování dat kvality v reálném čase, kritické body kvality pro prospěch pacienta, etika a automatizace, ekonomika a automatizace, moderní formy bezpečného a kvalitního transportu biologického materiálu mimo laboratoř a uvnitř laboratoře, automatizace jako výchozí bod koncentrace na kvalitu, kvalitní validace výsledků vyšetření s využitím IT, urgentní medicína - využití core laboratoře nebo POCT?
10:20 - 10:50Přestávka na kávu (30 minut)
10:50 - 12:20Blok 4: IT problematika automatizované laboratoře (90 minut)
Předsednictvo: Tomáš Brázdil, Jiří Kaplický, Jiří Bedrlík, Petr Raška, Ladislav Dušek
10:50 - 11:10Tomáš Brázdil: Strojové učení - současný stav a pokroky (20 minut)
11:10 - 11:25Jiří Kaplický: Bezpečnost dat dnes a v blízké budoucnosti (15 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
11:25 - 11:40Jiří Bedrlík: Podpora klinického rozhodování (15 minut)
11:40 - 12:00Petr Raška: LIS pohledem IT oddělení specializovaného zdravotnického zařízení (20 minut)
Prezentace k přednášce ke stažení (PDF)
Anotace bloku 4: Klinické potřeby a role kvalitní IT. Umělá inteligence. Bezpečnost dat, GDPR, eHealth, LIS, middleware, NIS.
12:00 - 12:20Panelová diskuse k bloku 4 (20 minut)
Moderuje: Antonín Jabor, účastníci: Brázdil, Bedrlík, Kaplický, Raška, Dušek, Palička, Friedecký, Šmídl, Smejkal
12:20 - 12:30Závěr konference (10 minut)
Antonín Jabor, vedoucí NASKL; Lubomír Stříž, předseda CZEDMA; Vladimír Palička, předseda Vědeckého výboru
12:30Oběd, odjezd účastníků

Určeno pro management laboratoří a zdravotnických zařízení, pro zástupce IT firem, pro pracovníky klinických laboratoří (obory mikrobiologie, hematologie, imunologie, klinická biochemie), zástupce diagnostických firem a další zájemce

Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. vedoucí Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.

Místo konání

NH Collection Olomouc Congress Hotel

Legionářská 1311/21
779 00 Olomouc
E-mail: labauto2018@cbttravel.cz

nhc1
nhc2