Vážené kolegyně, vážení kolegové,

laboratorní medicína jako symbióza laboratorní a klinické práce prošla za téměř 70 let moderní existence řadou přelomových období. Padesátá léta 20. století byla obdobím zakládání klinických laboratoří a hledáním nových cest diagnostiky, šedesátá a sedmdesátá dobou nástupu moderní analytické techniky, osmdesátá a devadesátá léta byla charakterizována instalováním výkonných automatických analyzátorů, rozmachem imunochemických metod a výpočetní techniky a snahou o užší spolupráci laboratorních oborů v rámci konsolidace. Posledních dvacet let do současnosti 21. století je obdobím neustálého zlepšování přístrojové techniky, širšího využívání informačních technologií a rutinních aplikací molekulárně biologických metod. Posledních 20 let je ale také obdobím, kdy vznikají velké „průmyslové“ laboratoře s vysokým podílem automatizace a robotizace, s velkým výkonem a širokou oblastí působení, obvykle bez přímé vazby na lůžková zařízení. Automatizace je ale samozřejmou potřebou nemocničních laboratoří a vstupuje i do menších laboratoří. Automatizace nesmí být cílem, musí se stát prostředkem pro zlepšení péče o pacienty. Automatizace komplementu musí představovat zvládnutý proces, na jehož počátku je vize lepší péče, než jakou jsme poskytovali bez využití automatických linek. Automatizované linky také umožňují propojování technologií, které se mohou typicky používat v různých laboratorních oborech. Nekončící cesta zlepšování se týká velkého počtu různých oblastí, protože automatizace má řadu aspektů: technický, medicínský, informační, sociální, finanční, organizační, společenský, vědecký a edukační. Nastalo období, kdy bychom měli o automatizaci hovořit ze všech těchto a možná i dalších úhlů pohledu. Konference NASKL je první příležitostí k takové diskusi, která by měla být meziborová. Doufám, že se přípravnému a vědeckému výboru konference podařilo připravit atraktivní program konference a že se nám podaří naplnit základní myšlenku konference – automatizace klinické laboratoře jako prostředek k lepší péči o pacienty.

Za organizační výbor konference
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Předběžný program

(bude průběžně aktualizován)

  • Leden 2018
    Spuštěny stránky, začátek on line registrace
  • 31. 3. 2018
    Deadline pro registraci zdarma a včasný poplatek

  • 24. 10.
    Ubytování, registrace

Předkongresové satelitní symposium CZEDMA (sál EVROPA)
Dopoledne (čas bude upřesněn podle programu)
Příspěvek k automatizaci laboratoří pohledem partnerů CZEDMA
12.00oběd
13:00 - 13:20Slavnostní zahájení (sál EVROPA)
Uvítání (Antonín Jabor, vedoucí NASKL; Lubomír Stříž, předseda CZEDMA; Vladimír Palička, předseda Vědeckého výboru)
Tomáš Zima (rektor UK): Úvodní projev
13:30 -15:20Blok 1: Automatizace laboratoře jako výzva s globálními aspekty (110 minut)
Předsedající: Antonín Jabor, Vladimír Palička, Lubomír Stříž, Tomáš Zima
13:30 - 14:00Antonín Jabor: Má automatizace laboratoře nároky na změnu myšlení? (30 minut)
14:00 - 14:20Jaroslav Racek (801): Automatizace v klinické biochemii (20 minut)
14:20 - 14:40Pavel Dřevínek (802): Automatizace diagnostických postupů (kultivace, genetika, 10 minut) + Jaroslav Hrabák (802): Automatizace AST včetně MALDI (10 minut)
14:40 - 15:00Luděk Slavík (818): Automatizace v klinické hematologii (20 minut)
15:00 - 15:20Zástupce odbornosti 813: Automatizace v klinické imunologii (20 minut)
15:20 - 15:45Přestávka na kávu (25 minut)
Anotace bloku 1: Automatizace jako přístup k řešení moderní laboratoře (core laboratoř - klady a zápory, koncepce core laboratoře a vazby na další specializovaná pracoviště, konsolidace a mezioborová spolupráce, vliv zřízení automatizované core laboratoře na péči o pacienta, sociální důsledky automatizace
15:45 - 17:55Blok 2: Pohled dodavatelů na komplexní řešení core laboratoře vybavené linkou (130 minut)
Předsedající: Lubomír Stříž + co-chairman
15:45 - 15:55Lubomír Stříž: Nové legislativní prostředí pro spolupráci diagnostického průmyslu a poskytovatelů zdravotní péče (10 minut)
15:55 - 16:25Radek Sluka: Komplexní řešení nabízené firmou Abbott (30 minut)
16:25 - 16:55Lukáš Palivec: Komplexní řešení nabízené firmou Beckman Coulter (30 minut)
16:55 - 17:25Petr Kopecký: Komplexní řešení nabízené firmou Roche (30 minut)
17:25 - 17:55Michal Čech: Komplexní řešení nabízené firmou Siemens Healthcare (30 minut)
Anotace bloku 2: Technické zabezpečení automatizované laboratoře (volba linky a její koncepce, možnosti připojení různých typů analyzátorů, možnost připojení analyzátorů třetích stran, možnosti koncepčního řešení preanalytického zpracování vzorků, možnosti koncepčního řešení postanalytické správy vzorků a biobanking, možnosti nasazení middleware a možnosti spolupráce mezi LIS a middleware, optimalizace procesů bezprostředně navazujících na core laboratoře a optimalizace procesů satelitních specializovaných úseků automatizované laboratoře, řešení skladového hospodářství a management reagencií)
17:55 - 18:20Přestávka na kávu (25 minut)
18:20 - 18:40Panelová diskuse k bloku 1 (20 minut)
18:40 - 19:15Panelová diskuse k bloku 2 (35 minut)
Moderuje Lubomír Stříž, účastníci: předsedající, řečníci, člen vědeckého výboru.
20:00 - 23:00Večeře s diskusí účastníků

08:30 - 10:00Blok 3: IT problematika automatizované laboratoře (90 minut)
Předsedající: chairman + co-chairman
08:30 - 08:50Jiří Bedrlík: Podpora klinického rozhodování (20 minut)
08:50 - 09:05Jiří Kaplický: Bezpečnost dat dnes a v blízké budoucnosti (15 minut)
09:05 - 09:20Tomáš Brázdil: Strojové učení - současný stav a pokroky (15 minut)
09:20 - 09:40Petr Raška: LIS pohledem IT oddělení specializovaného zdravotnického zařízení (20 minut)
09:40 - 10:00Ladislav Dušek: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému v ČR přináší změnu resortních sběrů dat a buduje základy eHealth (20 minut)
Anotace bloku 3: Klinické potřeby a role kvalitní IT. Umělá inteligence. Bezpečnost dat, GDPR, eHealth, LIS, middleware, NIS.
10:00 - 10:25Přestávka na kávu (25 minut)
10:25 -11:55Blok 4: Kvalita v automatizované laboratoři (90 minut)
Předsedající: Vladimír Palička + co-chairman
10:25 - 10:45Vladimír Palička: Kvalita v době automatizace - pohled managementu (20 minut, bude upřesněno)
10:55 - 11:25Téma bude upřesněno (30 minut)
11:25 - 11:40Petr Šmídl: Evropské nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a jeho dopad oblast laboratorní diagnostiky (20 minut)
11:40 - 11:55Petr Smejkal: Kvalitní komplement v kvalitní nemocnici - pohled ze strany urgentní medicíny (20 minut)
Anotace bloku 4: Zajištění kvality celkového procesu vyšetřování v automatizované laboratoři (IKK, vazba IKK a EHK), zpracování dat kvality v reálném čase, kritické body kvality pro prospěch pacienta, etika a automatizace, ekonomika a automatizace, moderní formy bezpečného a kvalitního transportu biologického materiálu mimo laboratoř a uvnitř laboratoře, automatizace jako výchozí bod koncentrace na kvalitu, kvalitní validace výsledků vyšetření s využitím IT, urgentní medicína - využití core laboratoře nebo POCT?
11:55 - 12:20Přestávka na kávu (25 minut)
12:20 - 12:55Panelová diskuse k bloku 3 a 4 (35 minut)
Moderuje Vladimír Palička, účastníci: předsedající, řečníci
12:55 - 13:00Závěr konference (5 minut)
Antonín Jabor, vedoucí NASKL; Lubomír Stříž, předseda CZEDMA; Vladimír Palička, předseda Vědeckého výboru
13:00Oběd, odjezd účastníků

Určeno pro management laboratoří a zdravotnických zařízení, pro zástupce IT firem, pro pracovníky klinických laboratoří (obory mikrobiologie, hematologie, imunologie, klinická biochemie), zástupce diagnostických firem a další zájemce

Odborný garant akce:
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. vedoucí Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s.

Místo konání

NH Collection Olomouc Congress Hotel

Legionářská 1311/21
779 00 Olomouc
E-mail: labauto2018@cbttravel.cz

nhc1
nhc2